Hálaadás a 2018-2019-es tanévért

A tanév végén, június 15-én a Piarista Gimnázium diákjai, tanárai és dolgozói, szülők és barátok közös szentmisén, a tedeumon adtak hálát az elmúlt tanévért a Székesegyházban.

Az ünnepség elején búcsút és köszönetet mondott Kalász Ákos igazgató úr a májusban elballagott immár öregdiáktársaknak, akiknek - munkájuk elismeréseként díjakat adott át. Ők az év diákjai, kiemelkedő példák emberségben, szorgalomban, kötelességteljesítésben a többi diák előtt.

 

 

Elsőként a Kalazancius Érem átadására került sor. A Piarista Rend az első magyar piarista iskola alapításának 300. évfordulója alkalmával 1942-ben alapított díjat. A rendtartomány legmagasabb kitüntetését olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű; a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, osztályközösségének pedig építő és megbecsült tagja volt.

Ebben a tanévben a tanári kar felterjesztése alapján a Kalazancius Érmet Szilvásy László tartományfőnök úr Földváry Levente 12.b osztályos és Maurer Rita 12.c osztályos tanulóknak adományozta.

Földváry Levente 8 éve tanulója iskolánknak. Megbízható, tisztelet- és kötelességtudó fiatalember, akit osztálya minden tagja elismer. Olyan ember, akire számíthatunk. Levente minden tantárgyból kiválóan teljesített gimnazista tanulmányai során. Színes egyéniségét mutatja, hogy a legkülönbözőbb iskolai programok aktív résztvevője volt: fotó és filmpályázaton nyert, nyári kerékpáros zarándoklaton vett részt Rómában, osztálykarácsonyok fellépője volt. Kiváló ministráns, aki nemcsak osztálymisék, hanem iskolai ünnepek alkalmával is szívesen vállal szolgálatot. Levente tehetséges zongorista, sokoldalú művészember. Tehetsége a Színház és Filmművészeti Egyetem vágás szakára hívja. Levente olyan fiatalember, akit méltán állíthatunk a piarista diákok elé példaképnek.

Maurer Rita példamutató kötelességteljesítéséért, közösségért végzett munkájáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért érdemelte ki kitüntetést. Igen megbízható, bárhol, bármikor, számíthatnak rá tanárai, osztálytársai. Kiállt másokért. Gyakran vállalt önzetlenül feladatokat a közösség javára, legyen az osztályfestés, rendrakás, program szervezések, tengernyi süteménysütés, beszédírás. Szavai, példája erősen pozitív hatású volt az osztályközösségére. Igen empatikus, észreveszi, ha valaki egyedül érzi magát, a rászorulóval szívesen beszélget, segít neki. Hitéleti tevékenysége is példás. Miséken, lelkigyakorlatokon segít, feladatokat vállal. Lakóhelyén is számíthattak rá a hittanos csoportban, illetve a nagymarosi ifjúsági találkozók szervezésében. 

Sík Sándor-díj: A Sík Sándor díjat 1964-ben egy hálás öregdiákunk alapította, hogy Sík Sándornak, a magyar piarista diákok önzetlen szívű atyjának emlékét megörökítse. A Sík Sándor díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú; osztályában közösségi munkát végző és megbecsült tag volt.

A tanári kar felterjesztése alapján a Sík Sándor díjat a tartományfőnök úr Klucsár Nóra 12.b és Hujbert Menyhért 12.a osztályos tanulónak adományozta.

Klucsár Nóra 8 éve tanulója iskolánknak. Megbízható, tisztelet- és kötelességtudó leány, akit osztálya minden tagja nagyra becsült. Szerénysége, vidám személyisége, közösség iránti elkötelezettsége miatt színfoltja volt az osztályának. Tanulmányai során szinte végig kitűnő tanuló volt. Angol nyelvből felsőfokú, francia nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. Nóra kiemelt érdeklődést tanúsított a humán műveltség és a művészetek iránt. Kiemelkedő eredményt nyújtott magyar nyelv és irodalomból, de tehetségét a zenélésben és a táncban is kamatoztatta, rendszeresen részesült tanulmányi dicséretekben. Tanulmányi és közösségi munkájával méltó a Sík Sándor-díjra.

Hujbert Menyhért (vagyis „Menyus”) a gimnáziumi évei során radikálisan elkötelezte magát a Piarista Gimnázium és az iskola közösségeinek szolgálatában. Menyus igyekezett minden közösségi értékteremtő tevékenységbe bekapcsolódni, és ha lehetősége volt rá, azokat a maga eszközeivel megbízhatóan előmozdítani. Aktívan segítette véleményével és tevékenységével a PAD elnökeként  a piarista diákok programjait, megbízhatóan képviselte osztályát, sőt az egész iskolát más fórumokon, sőt a magyar piarista diákokat is nemzetközi találkozókon. Az iskolai kórus és az Úrangyala ima oszlopos tagja volt.  Részt vett az iskola kisebb-nagyobb kerékpáros zarándoklatain. Oroszlánrészt vállalt abban, hogy gimnáziumunkban meghonosodjon a piar-party és a elinduljon a Kalazancius Mozgalom. Menyus maradandó, inspiráló és követendő példát mutatott a másokért, vagy akár mások helyetti feladatvállalásban. Kívánjuk neki, hogy az Isten országáért való lelkesedése a későbbiekben se lankadjon, és Jézus szavai kísérjék piarista növendék évei alatt: „Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,43-45)

Kollonitz Zsigmond-díjAz iskola külön díja azon diákok számára, akik a legkiemelkedőbb diákjaink emberi és tanulmányi szempontból egyaránt. A díj névadója, Kollonitz Zsigmond váci püspök, a váci piarista iskola alapítója. 

Idén a díjat Valentin Zsófia 12.c, Kiss Róbert 12.b, valamint Edöcsény Ákos 12.a osztályos tanuló kapta.

Valentin Zsófia iskolánkban eltöltött 5 éve alatt végig kitűnő volt, 7-8 tárgyból is dicséretet is kapott. Logikus gondolkodású, munkájára alaposság, pontosság jellemző. Igen józan, előrelátó, összefüggéseket átlátó, ezeket a tulajdonságait az osztályprogramok során is kamatoztatta. Az osztályközösségben inkább a fontos háttértevékenységekben vett részt. Elvégezte a „nem-szeretem” munkákat is, ami nem látványos, de áldozatos. Segítőkész, tisztelettudó, igen őszinte, véleményét nem rejti véka alá, de kedvesen, másokat nem megbántva mondja el esetleges kritikáit. Miséken szertartásokon, lelkigyakorlatokon szívesen látott el különféle feladatokat. Keresztény elkötelezettsége, jelleme példaértékű, piarista diákságára büszke.

Kiss Róbert Ádám nyolc évet volt piarista diák a B osztályban. Tanulmányi munkájában elkötelezett, éles eszű, hétköznapjaiban víg kedélyű fiatalember. Kémiából és biológiából is emelt szinten érettségizett nagyszerű eredménnyel. Jövőjét kutatóorvosként képzeli el az emberek szolgálatában. Róbert hitét gyakorló, hitvalló ember, akire a liturgikus szolgálat  terén is mindig lehetett számítani. Rendszeresen rész vett iskolai nyári kerékpáros zarándoklatokon, elbiciklizett Rómába, Padovába, Velencébe. Helyzetfüggő komolysága, munkabírása, emberi szilárdsága, tanulmányi eredménye méltán állítja az iskolai közösség elé.

Edöcsény Ákos. Amikor Kollonitz püspök úr 1714-ben megalapította Vácon a Piarista Iskolát, a hitben, tudásban, erényekben gazdag életre hívta meg a fiatalokat. Ákos a 12. a-ból meghallotta ezt a hívást és – a gimnáziumban töltött 8 éve során – igyekezett mindent megtenni, hogy méltó választ adjon rá. A tanulást mindvégig komolyan vette, eredményei folyamatosan kimagaslóak voltak. Kivételes céltudatossággal és szorgalommal dolgozott az órákon és otthon is. Két nyelvvizsgát szerzett, három fakultációra járt, matematikából megnyerte az iskolai háziversenyt. Ákos nemcsak kötelességteljesítésével, hanem tisztelettudó viselkedésével, megbízhatóságával és segítőkészségével is felhívta magára a figyelmet. Diáktársait szükség esetén korrepetálta, tanárainak és családjának készségesen segített, a liturgiákon aktívan részt vett, emellett cserkész őrsvezetőként is lelkiismeretes munkát végzett. 

Morus-díjA Morus-díj egy olyan közéleti jellegű elismerés, melyet azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatnak, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, elkötelezett kereszténységük mellett nyitottak a közéletiségre is.

Ebben az évben a Morus-díjat Hujbert Menyhért 12.a, Rodák Veronika és Rodák Viktória 12.b osztályos tanulók vehették át.

Menyus a korábban felsorolt érdemei alapján méltónak bizonyult a Morus-díjra is.

Rodák Veronika és Rodák Viktória (ikertestvérek) a tradicionális osztályközösségi piarista diák eszményképének megvalósítói. Az osztály közösségének meghatározó és áldozatkész alakjai, akikre minden körülmények között számíthatott környezetük, osztálytársaik vagy tanáraik. Fáradhatatlanságukat jelzik, hogy nemigen akad olyan osztályprogram, feladat, kötelezettség, amelynek nem lettek volna tevékeny részesei, de legtöbbször szervezői, hajtómotorjai. Legyen az osztálykirándulás-szervezés, teremdekoráció, karácsonyi műsor, szalagavató, osztálytabló készítése, osztályközösségen túlmutató programok. Kommunikációs készségük, az együttműködés területén kamatoztatott adottságaik, nyitottságuk és humorérzékük, kiegyensúlyozott személyiségük különösen szerethetővé tette őket. Udvariasan és szellemesen képviselték osztályukat olyan helyzetekben, amikor szükségesnek vélték. Mindketten emberközeli hivatásban látják jövőjüket. Lelkük, emberekre irányuló figyelmük, a tanulásban mutatkozó kimagasló szorgalmuk jó alapot teremtenek mindkettejüknek, hogy tovább járjanak megkezdett útjukon, és elérjék céljaikat.

Brusznyai Árpád-díjA Brusznyai Árpád Alapítvány minden évben emlékéremmel díjaz egy, a gimnáziumban végzett diákot Veszprém és Vác város mártírhalált halt tanárának emlékezete és szellemisége ápolásáért. A diák gimnáziumi tanulmányai során hitéletével és a humán tudományokban kiemelkedő tanulmányával érdemli ki a kitüntetést.

A díjat az Alapítvány képviseletében Moys Csaba piarista öregdiák az idén Begidsán Boglárka 12.c osztályos tanulónak adja át.

Begidsán Boglárka komoly érdeklődéssel fordult a történelem felé, részt vett a Cultura Nostra történelem versenyen, illetve más helyi történelmi vetélkedőn is. Művészeti tevékenysége dicséretes, képviselte iskolánkat az Országos Képzőművészeti Biennálén. A Laudetour túramozgalom oszlopos tagja. 2017-ben díjazott, 2018-ban III. helyezést ért el. Két, embertpróbáló nyári olaszországi kerékpártúrán, az 56-os emléktúrákon, zarándoklatokon vett részt (pl. Recskre, Szombathelyre, Badacsonyba, Esztergomba). A megpróbáltatásokat az utak során derűvel viselte. Vallásos lelkületű, a hittancsoport lelkes tagja, igen segítőkész, színes egyénisége volt iskolánknak.

Simonyi Alfréd-díj:  Simonyi Alfréd, hálás piarista öregdiák, egykori tanárunk díjat alapított, amellyel minden évben a természettudományok terén kiemelkedő eredményt elért tanulót jutalmazzuk.

Ebben az évben Saruga Rudolf 12.a, illetve Kantó Tibor 12.c osztályos tanulóknak ítélte oda az iskola.

Saruga Rudolf nem látványos eredményekkel, hanem a maga csendes, de rendkívül céltudatos és kitartó munkájával érdemelte ki a díjat. Elszántan készült, és emelt szintű érettségit tett matematikából és fizikából, miközben a többi tárgyból is magas szinten teljesített. Legfőbb érdeklődési területe a fizika, amelyben alapos utána járással már komoly tudásra tett szert. Kívánjuk, hogy Simonyi tanár úr nyomdokain olyan fizikussá válhasson, aki tudását mások javára kamatoztatja.

Kantó Tibor, bár sokoldalú egyéniség, különösen erős érdeklődéssel fordult a természettudományok, ezen belül a biológia felé. Az idei tanévben az OKTV-én igen eredményesen szerepelt, az országos fordulóra időt, energiát nem kímélve, folyamatos kitartással készült. Legfőbb érdeklődési területe a genetika. Kritikus szemléletű, kiemelkedő intelligenciájú fiatalember.

Haris Béla-díjA Haris Béla-díjat iskolánk néhai testnevelés–rajz szakos tanárának emlékére a tantestület hozta létre unokája, Haris Róbert támogatásával, hogy díjazzon egy olyan diákot, aki az iskola sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A díjat Maurer Marcell 12.a osztályos tanuló kapja. 

Maurer Marcell az iskolában töltött 8 éve során számos sportágban képviselte készségesen és sikeresen iskolánkat. Alsósként a kézilabdacsapatot erősítette, felsősként pedig több tornát nyert a kispályás labdarúgócsapat tagjaként, és részese volt a 2017-es országos diákolimpia döntőben elért 9. helynek. Egyéniben mezei futásban és duatlonban (futás és kerékpározás) indult versenyeken, utóbbiban a diákolimpia országos döntőjében a 10. helyen végzett. Marcell nemcsak sokoldalúságával és eredményességével tűnt ki a gimnáziumi évek alatt, hanem sportszerű, fegyelmezett és alázatos hozzáállásával is.

Penczner Pál művészeti-díjPenczner Pál özvegyével, Jolanda asszonnyal, és az életmű-hagyaték gondozójával, Tigyi Gábor professzor úrral  Kalász Ákos igazgató úr alapította a díjat 2018-ban. A díj iskolánk egykori növendékének, Penczner Pálnak, a 20. századi festészet egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi alakjának nevét viseli. (Penczner Pál iskolánknak adományozott képei ITT láthatóak.)

A díjat  Cseresznyés Sarolta 12.b osztályos tanuló kapja.

Cseresznyés Sarolta kiemelkedő rajztudásával, példaértékű technikai tudásával és szorgalmával emelkedik ki ezen a területen. Sarolta rajz fakultációra járt, ezekben az években alkotásaival bejutott az Országos Képzőművészeti Biennáléra. A művészettel szembeni alázat és tanulni vágyás teszik méltóvá erre a díjra. Díjazottunk szeretné életét a művészetnek szentelni, ebben az irányban fog továbbtanulni – a Képzőművészeti Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait. Ehhez sok sikert kívánunk Sacinak!

A Vác Város Kiváló Diákja díjat Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda egy, a tanulmányaiban és eredményességében jeles váci tanulónak.

Ezúttal a piarista diákok közül a tantestület felterjesztése alapján Komjáti Kincső 12.a osztályos tanuló kapta meg a díjat.

Komjáti Kincső felelősségteljes és rendkívül érett gondolkodású diák. A gimnáziumban töltött 8 éve során mindig igyekezett maximálisan eleget tenni a tanulmányi kötelezettségeinek (nyolc éven át jeles rendű tanulónk volt). Angolból sikeres előrehozott emelt szintű érettségit tett, és francia középfokú nyelvvizsgája van. Kincső jelenleg is aktív cserkész, felelős őrsvezető. Az osztályában lehetett rá számítani, szívesen segített társainak. Gratulálunk a városi elismeréshez!

A szentmisét Lobmayer Imre SchP. atya celebrálta, a prédikációt Radnics Zoltán SchP. atya tartotta, melyben bátor keresztény életre buzdított.

A szentmise végén köszönte meg Igazgató Úr Sík Péter tanár úr munkáját, aki 10 évet tanított angol nyelvet az iskolában, az elmúlt tanévekben már nyugdíjasként. Ez év szeptemberétől majd feleségével és családjával tölti aktív pihenő idejét. Sík Péter a felsőbb évfolyamokon tanított. Szaktanári munkájában rendkívüli alaposság, módszertani változatosság és igényesség jellemezte. Magas követelményszintet állított tanítványai elé, akik ennek köszönhetően igen eredményesek voltak. Tanórán kívüli tevékenységével is az angol nyelv minél gyakoribb és önállóbb használatára ösztönözte a rábízottakat. OKTV, Comenius-program, külföldi utazások, Nyitra, Bonn, Madrid, Wales, nemzetközi közös projektek. Mindig azt kereste, hogy erejéhez képest hol segíthet. Sokoldalú, áldozatkész, nagy tudású, professzionális tanár volt - állt az Igazgató Úr méltatásában.

Az ünnepség a kiemelkedő versenyeredmények ismertetésével folytatódott. A díjakat, okleveleket a versenyzők jórészt előzőleg átvették már, a tantestületi okleveleket, jutalomkönyveket pedig az osztályfőnököktől kapták meg a bizonyítványosztáskor. Az eredményeket tartalmazó összefoglaló táblázat ITT tekinthető meg. versenyeredmenyek_2019.pdf (217 kB)

Az idei évben különleges eseménynek számított, hogy a diák önkormányzat, a PAD, a diákok PAD napi szavazatai alapján emlékérmet adományozott - az év technikai munkatársa Kata Erzsi néni ("ebédeltető"), az év NOKS-os munkatársa - Komjátiné Bartos Nóra (védőnő), az év tanára - Salamon Ágota (angol szakos) tanárnő, igazgatóhelyettes asszony, az év szerzetese - Lobmayer Imre SchP. atya lett.

Gratulálunk minden díjazottnak!

Köszönjük Varga László karnagy úrnak és az iskola énekkarának szentmisén való szolgálatát (Horváth Tamás tanár úr vezetésével)!

Az Igazgató Úr végszóként örömteli, gyarapító, szép szünetet kívánt.

További képek a galériában tekinthetők meg.

Szöveg és fotó: StonehillB

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo