Tanévzáró Te Deum

2018. június 25-én tartottuk az ünnepélyes Te Deumot és tanévzáró ünnepséget. A helyszín, már hagyományosan, a diákok nagy létszáma miatt a székesegyház volt. Az alábbiakban Kalász Ákos igazgató úr beszédét olvashatják, majd az iskola nagydíjazottjait méltatásukkal.

Kedves Diákok, Kollégáim, Munkatársaim!

Tanévzáró ünnepségünket a Szózat szavaival kezdtük és hamarosan szentmisével folytatjuk. Mindenért, amit kaptunk az idei tanévben, hálát mondunk, hálát adunk, köszönetet mondunk. Az Úristennek, tanárainknak, munkatársainknak, diákjainknak. Munkás, tartalmas, gyarapító, szép évet hagyunk magunk mögött. Ha visszapillantok, egy évvel ez előtt álltam itt igazgatói beiktatásom napján először.

Engedjétek meg, hogy néhány kedves emlékem közül idézzek fel egyet-kettőt az azóta eltelt egy évből. Durrant a pezsgő a Róma táblánál, ahova kéttucat diákkal kerékpáron zarándokoltunk el a nyáron. Utaztunk Siófokra, ahonnan a kényelmes és szép foteleket hoztuk el aulába. Örömteli emlékem az új kollégium egyik esti imájának szép pillanatai. Aztán a Piár-party vidám órái, a patrociniumi Ki mit tud?! izgalmas versenye, Szeku Migazzi-díja és Gutbrod tanár úr Kalazancius kitüntetése. A sítúrák, a PAD-os találkozók, és persze a napsütéses PAD-nap tegnapelőtt. aznap délután a meghitt, zenés, csöndes szentségimádás. Itt van a csíksomlyói zarándoklat emléke. A félmillió ember között 100 váci piarista diák is ott volt. A lelkigyakorlatok és osztálykirándulások mellett a dolgos hétköznapok, a tömött ebédsorok, a pénteki versenyfelkészítő szakkörök, az álmos, de szívet gyújtó Roráték. Vass Bálint atya diakónus-, majd papszentelése… közösségünk, iskolai családunk szép ünnepei. A kitartó és dolgos hétköznapok, az azokat megkoronázó versenyeredmények, a nyelvvizsgák, a spanyol és osztrák cserekapcsolataink. És szép élményem a tervezgetett és hamarosan megvalósuló rendházi-iskola kertünk is.

És egy friss, éppen ehhez kapcsolódó kifejező emlékem a múlt péntekről. A rendházi kertbe hordtuk be a kavicsot talicskával Farbaky Palival és Mészáros Menyussal. A délutáni tehetséggondozó fizika szakkör után csíptem nyakon őket egy kis közmunkára! Persze! Volt vaj a fülük mögött. Talicskázni kezdtek. Aztán beszálltam én is. Hárman hordtuk a kavicsot. Hamarosan Péli tanár úr is megjelent. Látta, mit csinálunk, feltűrte az ingujját és csatlakozott hozzánk. Délután fél hatkor járt az idő: diák, tanár és igazgató együtt talicskázik. A konyháról kaptunk zsíros kenyeret és szódát. Mintha otthon lennénk. Szép pillanat, kemény, vagány, jókedvű, építő munka. Otthon is vagyunk! Hol a teremben, hol a zarándoklaton, hogy egy versenyen, hol az udvaron – de mindenképpen együtt, a büntetés ellenére is valamilyen alkotó örömmel, tevékenyen. Számomra ez jelenti az iskolát. Második otthont, második családot. És örülök, hogy sokan szívesen kapcsolódtok ehhez az otthonhoz, ehhez a családhoz, a Piarista Gimnázium, a Váci Piár családjához.

Az ünnepségünk elején búcsút és köszönetet is mondunk. Ebből az otthonból, ebből a családból eltávoztak ballagóink májusban. Bár elszakadásunk nem szükségszerűen végleges, kiléptek az iskola kapuin. Immár öregdiáktársaink. Munkájukat elismerendő őket szólítom meg a szentmise előtt...

Az ünneplésnek szerves része volt a különböző díjak kiosztása. A kiemelt jutalmakat a tanulmányok utolsó évében az osztályozó konferencián az igazgató, az osztályfőnök és a szaktanárok javaslatára a nevelőtestület adja azon diákoknak, akik arra a gimnáziumi tanulmányai során végig méltók voltak. Átadásukra ünnepélyes keretek között az iskola, a tanári kar és a szülők nyilvánossága előtt a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.

 Kalazancius Érem:                                                                                 

A Piarista Rend az első magyar piarista iskola alapításának 300. évfordulója alkalmával 1942-ben alapított díjat. A rendtartomány legmagasabb kitüntetését olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű; a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, osztályközösségének pedig építő és megbecsült tagja volt.

Ebben a tanévében a tanári kar felterjesztése alapján a Kalazancius érmet a tartományfőnök úr Szesztay Ágoston 12. a osztályos tanulónak és Dósa Márton 12. c osztályos tanulóknak adományozza.

Szesztay Ágoston megbízható, tisztelet- és kötelességtudó fiatalember, akit osztálya minden tagja elismer. Bárhol és bármikor számíthattak rá tanárai, osztálytársai. Ágoston minden tantárgyból jól teljesített, legyen szó magyar nyelv és irodalom, matematika, francia nyelv vagy fizika tantárgyról. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett. Számos sikert ért el, diákolimpián országos bajnokságokon evezésben, valamint különféle futóversenyeken szerepelt sikeresen. Színes egyéniségét mutatja, hogy a legkülönbözőbb iskolai programok aktív résztvevője volt. Kiváló ministráns, aki nemcsak osztálymisék, hanem a nagyheti szertartások idején is szívesen vállal szolgálatot. Ágoston olyan ember, akit méltán állíthatunk a piarista diákok elé példaképnek.

Dósa Márton ötödik éve tanulója iskolánk. Tanulmányi eredményei kitűnő vagy jeles rendűek voltak. Szorgalmas munkájáért többször részesült általános vagy szaktárgyi dicséretekben. Kiemelkedően teljesített történelemből, versenyeken vett részt eredményesen, vezérletével iskolánk csapata több alkalommal ért el második helyezést a Civitas fortissima országos versenyen. Márton kiemelkedő szorgalmával példát adott az egész osztály számára. Tisztelettudó magatartásával, megbízhatóságával, elhivatottságával sokat tett az osztályközösség formálódásáért. Példamutatása, nyitottsága integráló személlyé emelte őt közösségében. Olyan emberré, akinek szava számított társai körében, és pozitív irányba indította el őket. Tanulmányi munkája és emberi kvalitásai egyaránt méltóvá teszik arra, hogy a Kalazancius-díjban részesüljön.

Sík Sándor-díj:                                                                                        

A Sík Sándor díjat 1964-ben egy hálás öregdiákunk alapította, hogy Sík Sándornak, a magyar piarista diákok önzetlenszívű atyjának emlékét megörökítse. A Sík Sándor díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú; osztályában közösségi munkát végző és megbecsült tag volt.

A tanári kar felterjesztése alapján a Sík Sándor díjat a tartományfőnök úr Pál Janka Edit 12. a osztályos tanulónak és Jakus Zsuzsanna Margit 12. c osztályos tanulónak adományozza.

Pál Janka Edit

Janka tízéves korától színfoltja osztályközösségnek. Az önfeledt, rendkívül éles eszű, minden iránt érdeklő kislányból egy mélyen érző, a társadalmi problémákra érzékeny, másokat támogató felnőtté vált. Sokszínű egyéniségét és érdeklődését mutatja, hogy különdíjat kapott a nemzetközi gyermekíró pályázaton, sikeresen szerepelt a Mezzofanti németverseny országos döntőjében. Az iskola futball és futsal csapatának tagja, amivel számtalan sikert ért el. Jankát kiváló szervező- és  tárgyalókészséggel áldotta meg a Jóisten. Nagy lelkesedéssel vett részt különféle osztály- és iskolai programokon, aktív tagja egyházközségének. Három éve őrsvezetője egy fiúőrsnek, valamint egyik főszervezője a hittanos napközis táboroknak. Gimnazista évei során megtanul németül, franciául és angolul. Mindezek alapján méltó a Sík Sándor-díjra.

Jakus Zsuzsanna

Jakus Zsuzsanna tanulmányait öt éven át példamutató szorgalommal végezte. Személyisége sokak számára jelentett ösztönzést. Társait igyekezett segíteni, türelme, alapossága, felkészültsége gyakran volt segítségükre. Keresztény elkötelezettsége, szerénysége is példaként szolgált a többieknek. Gyakran vállalt önzetlenül feladatokat a közösség javára. Zsuzsanna kiemelt érdeklődést tanúsít a humán műveltség és a művészetek iránt. Kiemelkedő eredményt nyújtott magyar nyelv és irodalomból, tehetségét a zenélésben, képzőművészeti munkák alkotásakor is kamatoztatta, rendszeresen részesült dicséretben. Tanulmányi és közösségi munkájával egyaránt rászolgált a Sík Sándor-díjra.

Kollonitz Zsigmond-díj                                                                         

Az iskola külön díja azon diákok számára, akik a legkiemelkedőbb diákjaink emberi és tanulmányi szempontból egyaránt. A díj névadója: Kollonitz Zsigmond váci püspök, a váci piarista iskola alapítója.

Idén a díjat Tóth Markó Barnabás 12. B, Hertai Katinka 12. a és Lisoczki Laura Lilla 12. B osztályos tanulók kapják.

Hertai Katinka megbízható, tisztelet- és kötelességtudó leány, aki minden téren kiválóan helytáll. Katinka minden tantárgyból jól teljesített tanulmányai során, legyen szó magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv vagy ének-zene tantárgyról. Mind angol, mind német nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett. A legkülönbözőbb iskolai programok, versenyek aktív résztvevője volt. Aktív tagja a térségi katolikus közösségnek, valamint iskolánk által szervezett minden lelki programon szerepet vállal, legyen az piarista ifjúsági találkozó, szentségimádás, hittantábor szervezése vagy csoportvezetés.

Lisoczki Laura Lilla az osztályba kerülése óta az iskola szellemisége felé érzékenyen forduló, lelkes, felelős diákként viselkedett. Hamar az osztály ügyeinek intézője, menedzsere, „miniszterelnök” kisasszonya lett. Alapkötelezettségeit messze meghaladó felelősségvállalása és a közösségért éveken keresztül vállalt áldozatos munkája miatt a tantestület és osztályfőnöke terjesztették a díjra.

Tóth Markó Barnabás példamutató műveltségű, hazugság nélküli, egyenes férfi lett az iskolában töltött négy év alatt. Szellemes, fanyar humora mögött megbúvó, a mélységre éhes szíve mindenki számára értékes társaságot jelentett, legyen az diák, pedagógus, vagy iskolai alkalmazott. Kollonitz súlyához mérhető Markó értékes férfi jelleme és az abban kihordott pietas.                                                                                 

Brusznyai Árpád-díj:                                                                 

A Brusznyai Árpád Alapítvány minden évben emlékéremmel díjaz egy gimnáziumban végzett diákot Veszprém és Vác város mártírhalált halt tanárának emlékezete és szellemisége ápolásáért. A diák gimnáziumi tanulmányai során hitéletével és a latin nyelv kiemelkedő művelésével érdemli ki a kitüntetést.

 A díjat az Alapítvány képviseletében Moys Csaba piarista öregdiák Szász Keve 12. a osztályos tanulónak adta át.

Szász Keve latin stúdiumainak kezdetétől elkötelezett latinista. Az Ábel Jenő Országos Latinversenyen a minores kategóriában kiemelt dicséret, a maiores kategóriában 12. helyezést ért el. A legrangosabb országos megméretésen, az OKTV-n a döntőben 14. helyezést szerzett. Keve a versenyekre áldozatosan készült. A felkészítő órák péntek délutáni időpontja sem riasztotta el. Ha keverte az otiumot a negotiummal, az csak annyit jelzett, hogy a kötelesség érdekes és kívánt időtöltéssé vált. Tanulmányait nagy valószínűséggel az Eötvös Collegiumban mélyítheti el. Keve a sport és a magyar kultúra ápolása terén is kiemelkedett tanulótársai közül. A Szent László-emléktúra fizikai-lelki teljesítménye, néptánccsoportjában évek óta magas szintű néptáncművészete elénk személyiségében komoly, de életvidám: teljes embert vetít. Osztályfőnökét és latin tanárát idézem: hogy ha magyar közösségünk kocsiját a vad lovak elragadnák, Keve minden tőle telhetőt megtenne, hogy a kocsi ne zuhanjon a szakadékba.

Haris Béla-díj:                                                                                         

A Haris Béla-díjat iskolánk néhai testnevelés–rajz szakos tanárának emlékére a tantestület hozta létre unokája, Haris Róbert támogatásával, hogy díjazzon egy olyan diákot, aki az iskola sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az iskola sportéletében a testnevelést végzők és azt csak figyelők szemében is minden évfolyamon egyértelműen kitűnik egy-egy diáksportoló. Az idei végzősök között is több kiváló sportember képe sejlik fel bennünk. Azonban olyan alázattal végezni munkát, olyan odaadással szakadni szét a pályán, olyan virtuózan játszani a játékot, ahogyan ő él a játékban, csak kevesen tudnak. A Haris Béla-díj díjazottja idén is művésze a testnevelésnek. A klubjában elismert, „profi” kézilabdás legalább olyan professzionálisan mozog a kispályás labdarúgópályán, mintha évek óta futballista lenne, úgy húz a vízen, mintha a lapát a lénye lenne és úgy hal meg a kerékpáron, mintha „profi” páros kerekű lenne. Az osztálycsapatért, az iskola válogatottjáért, testnevelőiért, ha kellett, bozóttűzön is átszaladt. Soha nem féltette egy összecsapástól sem magát! Ki az a halvérű, sportszerető diák, akinek ne lobbanna fel a szíve, ha a Gömbért látja küzdeni? Osztályfőnökét idézem: „Ha ilyen legényből lenne tíz, ahány ujjam: visszafoglalnám Magna Hungariát is!” Ki ne ismerné minden testnevelő álmát: Soós Balázst.

 Penczner Pál művészeti díj                                                    

 Az idei tanévben Penczner Pál özvegyével, Jolanda asszonnyal, és az életmű-hagyaték gondozójával, Tigyi Gábor professzor úrral  az iskola igazgatója művészeti díjat alapított. A díj iskolánk egykori növendékének, Penczner Pálnak, a 20. századi festészet egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi alakjának nevét viseli. Penczner művész úr életművének egy nagyobb részét halálakor iskolánkra hagyta. Tiszteletünk és hálánk jeléül neveztük el róla ezt a díjat, amit  Dr. Szabó Lilla művészettörténész, a Penczner-hagyaték egyik gondozója adott át.  Iskolánk első Peczner-díját Gombos Róza 12. c osztályos tanuló kapja.

Róza 10. osztályban kezdett rajz szakkörre, majd rajz fakultációra járni. Csendes jelenlétével, szerénységével és kimagasló, bravúros technikájával, mesterségbeli és művészettörténeti tudásával emelte ezeknek az óráknak a fényét. A művészettel szembeni alázat, tisztelet és a tanáraival, osztálytársaival, a kisebb diákokkal szemben tanúsított segítőkészsége mind-mind méltóvá tették a Penczner-díjra.

Morus-díj:                                                                                    

A Morus-díj egy olyan közéleti jellegű elismerés, melyet azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatnak, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, elkötelezett kereszténységük mellett nyitottak a közéletiségre is.

Az idén a Morus-díjat Valach Beáta 12. B-s és  Dénes Debóra 12. C-s és Juricsek Milla 12. A osztályos tanulók kapják.

Beátát tanító pedagógusok Beátában nem a mai kor individuális, semmit sem túlságosan mentalitását fedezték fel, sokkal inkább a közösségért is tenni akaró, szellemi-lelki önfejlesztésében példát mutató személyiséget láthatták meg. Az emberi közösségek iránt érzett felelősségérzete, bátor kiállása, szellemi igényessége leendő életpályáján közéleti feladatok vállalására predesztinálják. Kötelességteljesítése és állhatatossága miatt Morus szellemiségéhez maximálisan illő alkat.

Dénes Debórát a közösségi felelősségvállalás, a többiekért végzett áldozatos munka jellemzi. Ez egyaránt igaz osztályára, ahol a közösség feladatainak megszervezésében és eredményes megoldásában kiemelkedő szerepet játszott, és igaz kollégiumi tevékenységére is. Társait jó kedélyével, nyugalmával, pozitív kisugárzásával mindig pozitív irányban befolyásolja, segíti, ösztönzi. E tulajdonságai méltóvá teszik Debórát a Morus-díjra.

Juricsek Milla megbízhatóan, szorgalommal tanulmányait.  Osztálya számos helyzetben számíthatott segítőkészségére, akár iskolai ünnep, akár osztálykirándulás megszervezéséről volt szó. Az osztályban végzett közösségi munkája mellett veresegyházi közösségében és ifjúsági csoportjában is aktív szerepet játszik. Kiemelt figyelemmel fordul a társadalmi igazságosság kérdése, annak érvényesítése felé. Segítségre szoruló társai iránti empátia, mások támogatása jellemezte. Milla hiteles személyisége jó példaként szolgált diáktársainak.

A szentmisét Vass Bálint atya mutatta be és a piarista atyák koncelebráltak. Bálint atya az iskola közössége előtt még nem misézett. Ez tehát egy újmisés ünnep is volt egyúttal, a mise végén pedig közös újmisés áldásban is részesültünk. A szentmisén Varga László atya, a székesegyház karnagya orgonált, iskolánk énekkara énekelt.

A szentmise végén távozó tanárainktól is búcsút vett igazgató úr. A köszöntőszavakat idézzük.

Kedves Diákok, kollégáim!

Búcsút vettünk négy kedves kollégánktól. Ki nyugdíjba, ki másik iskolában folytatja nevelő munkáját.

Fuchsné Hattinger Zsuzsanna: több mint 40 év után tér haza gyermekeihez és unokáihoz. Jó egészséget, sok örömet kívánunk neki családja körében. Köszönjük a diákjainkért tett szolgálatát, segítségét a legnehezebb időkben, amikor a leányaink számára máról holnapra megszűnt a városi kollégium. Máról holnapra kellett kollégiumot alapítanunk. Tanárnő áldozatos munkája, szakértelme nagy segítséget jelentett. A matematikaoktatásban türelemmel fordult mindig a diákokhoz, akik tudták, mindig számíthatnak rád! Isten éltessen sokáig! Hálával köszöntünk!

Sándor Éva tanárnő nyugdíjas tanárként érkezett az iskolánkba. Sok évtized aktív tanítás után 1-2 év nyugdíjas pihenés után vágyott vissza az iskola világába és közétek, kedves diákok. Köszönjük a diákjainkért tett erőfeszítését, a szigorú munkát, az európai utazásokat, az ENSZ disszeminációkat, a napi sokórás utazást. Jó egészséget, örömöt kívánunk családod körében!

Tóth Márton tanár úr több mint egy évtizedet tanított iskolánkban. Informatikát, kémiát, biológiát, utóbbit emelt és középszinten is. Egy éve a természettudományos munkaközösségben vezetőtársam. Nevéhez kapcsolódik a kiemelt fakultációs rendszer, és a moduláris fakultáció napi gondos szervezése. Köszönöm  az odaadó szervező munkádat, hozzáértő, igényes és eredményes munkádat. Új iskoládban pedig további kiteljesedést, örömteli gyarapodást kívánunk! Isten áldjon, tanár úr!

Balogh Tamás piarista atya tartományfőnök úr döntése nyomán Kecskeméten folytatja szerzetesi, papi szolgálatát.  11 évnyi váci szolgálatod gazdagságát mutatja, hogy a liturgikus-papi-szerzetesi szolgálat mellett lelki vezetője voltál sok diáknak, osztályfőnökként kísértél 2 osztályt, tanítottál biológiát, földrajzot, természetismeretet. Tevékenyen kapcsolódtál be lelkigyakorlatokba, rekollekciókba, és a TESZi szolgálatába is. Terepgyakorlatra, kirándulásra vitted diákjaidat, hogy az általad annyira szeretett tudományt ne csak a teremben, hanem a teremtett természetben is megcsodálhassák, vizsgálhassák, kutathassák. Kívánom, hogy Kecskeméten örömedet találd szolgálatodban, legyen kapcsolódásod a fiatalokhoz is, akiket szeretettel kísértél tanulmányaikban.

A szentmise után folytatódott a tanévzáró, ahol az év kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeit ünnepeltük. A teljes névsor elérhető itt.

Gratulálunk minden diákunknak!

Szép nyarat, vigyázzatok magatokra!

Váci Piár

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo