Te Deum

,,Szeress, és tégy, amit akarsz..."

2024. június 21-én a Piarista Szent Anna templomban és a Fehérek templomában tartottuk az ünnepélyes Te Deumot és tanévzáró ünnepséget. A szentmisét Vereb Zsolt rendházfőnök atya celebrálta. Kalász Ákos igazgató úr beszédét olvashatják, majd az iskola nagydíjazottjait méltatásukkal. 

Kedves Diákok, Kollégáim, Munkatársaim!

Az ünnepségünk elején búcsút és köszönetet is mondunk. Kezdődjék a végzős diákok díjazása, jutalmazása, figyeljetek méltatásukra, fejezzétek ki megbecsüléseteket irántuk. Ők az év diákjai, kiemelkedő példák emberségben, szorgalomban, kötelességteljesítésben.

Elsőként a Kalazancius Érem átadása következik.

Kalazancius-díj

A Piarista Rend magyarországi működésének 300 éves jubileuma alkalmával, 1942-ben alapították a Kalazancius-érem kitüntetést, amelyet a tartományfőnök úr ítél oda, a gimnáziumi évek alatt kimagasló tanulmányi eredményt elérő és példamutató jellemű, közösségi munkát végző, érettségiző tanulónak. Ebben a tanévében a tanári kar felterjesztése alapján a Kalazancius érmet a tartományfőnök úr Gável Márton és Kovács Domonkos 12.a osztályos tanulónak adományozza.

Gável Márton 8 éve iskolánk tanulója. Művelt, intelligens fiú, sokoldalú tehetség. Nem csak az osztályközösség meghatározó alakja, hanem iskolánk közösségi életében is jelentős szerepet vállal. Kilencedik osztály óta aktív tagja, szeptember óta elnöke a diákönkormányzatnak. Negyedik éve tevékenykedik a Kalazancius Mozgalomban, két éve csoportot is vezet. Példaként szolgál diáktársainak, tőle lehet tanulni fegyelmet, emberséget, készségességet, kitartást. Tehetsége több műveltségi területen megmutatkozik, úgy a zene, a sport, a természettudományok, mint a latin nyelv és kultúra terén. Iskolai liturgikus alkalmakon is szívesen vállal zenei szolgálatot. Tudatosan készül a továbbtanulásra. Orvosnak készül. Isten adjon sok erőt, kitartást és örömöt ehhez a szép hivatáshoz!

Kovács Domonkos az osztály egyik legszínesebb műveltségű tagja. Éleslátása, logikus gondolkodása, kritikai érzéke, kommunikációja kiemelkedő. Feladatait pontosan, igényesen készíti el. Kiemelkedően teljesít német és angol nyelvekből, történelem és földrajz tantárgyakból. Ebben a tanévben a középiskola legrangosabb tanulmányi versenyén, az OKTV-n német nyelvből 2. helyezést ért el. Két osztálytársával megnyerte az NKE Ostrakon szakkollégiuma által meghirdetett három fordulós, PolitikON közéleti és politikai vitaversenyt. Az osztály meghatározó tagja. Ahol tud segít, örül, ha hasznossá tudja tenni magát. Céltudatosan készül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság és védelempolitika szakára. Folyamatosan képzi magát, széleskörűen informálódik úgy a hazánkat, mint a nagyvilágot érintő eseményekről, rendkívül tájékozott, olvasott, nemzeti-keresztény érzelmű fiatal felnőtt. Céljainak eléréséhez Isten adjon erőt és kitartást

Sík Sándor-díj

A Sík Sándor díjat 1964-ben egy hálás öregdiákunk alapította, és olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú; osztályában közösségi munkát végző és megbecsült tag volt. A tanári kar felterjesztése alapján tartományfőnök úr a díjat Pálfai Uros 12.a, Varga Mirabella 12.b és Horváth Gergely 12.c osztályos tanulónak adományozza.

Pálfai Uros Már kisgyermekkorában kitűnt a gyengébbek, elesettek iránti figyelme, odaadása. Mindig észrevette, ha egy társa rászorult. Segítőkészsége, önzetlensége abban is megnyilvánul, hogy azonnal segít, ha bármilyen munkáról van szó. Miséken rendszeresen ministrált, felolvasott. Jó humorú, jószívű, vígkedélyű és nem csak az osztály, hanem az egész iskolai közösség meghatározó tagja. Ízig-vérig cserkész, a portyákon, a nyári táborokban mindig jelen van. Három éve őrsvezető, mely megbízatást szívvel-lélekkel végzi. Uros színes egyéniség; több hangszeren játszik, és iskolánk szkólájának is oszlopos tagja. Emellett szereti a verseket, tehetségesen szaval, több iskolai rendezvényen és iskolán túli versenyen is sikeresen szerepelt. Pedagóguspályára készül. A Jóisten áldása kísérje életét továbbra is!

Varga Mirabella nyolc éve az iskolánk tanulója. Szorgalmának köszönhetően rendre nagyszerű eredményeket ért el. Példamutató kötelességteljesítéséért a tantestület több tanév végén is általános dicsérettel jutalmazta. Gyermekkora óta cserkész, példamutató jellemű, aki a társai közt kiemelkedő közösségi munkát végez. A gimnáziumi évek alatt hitének gondozását és mélyítését mindig komolyan vette. Jelenlétével, tevékeny részvételével gazdagította az osztály lelki programjait.  Részt vett a római, a milánói és részt vesz a Peralta de la Salba szervezett kerékpáros zarándoklaton. Mirabella egy életvidám természet, aki nyitott és türelmes, amely tulajdonságai az évek során gyakran előmozdították a konfliktusok megoldását, a közös alkotás eredményességét közösségeiben. Nagylelkűsége, szelídsége és derűje társai és tanárai szemében is emlékezetessé teszik őt.

Horváth Gergő apostoli alkat. Iskolánkba azzal a céllal érkezett, hogy hitben és tudásban elmélyüljön, megerősödjön. Gergő mindent megtanult, amit csak lehetett - kitűnően. Hitét elmélyítette, közösségi munkájával és kitartásával a személyes csapások idején is – a nehézségeket lelki-ajándékként fogva fel - izzó szenvedélyből szelíd védelmező karrá edzette. A Kalazancius Mozgalom és a Laudetur lelkes tagja, majd a KM vezetőjekét jelenléte állandó figyelmeztetés volt a helyes cselekedetre, az örömhír tudatára. Társasága, segítőkészsége, kitartása állandó vigasza, támogatása lett környezetének: A rossz nem lehet úrrá a Jó felett. Az igazság hordozójaként megéri a Passió lépéseit járni.

Kollonitz-díj

Az iskola külön díja azon diákok számára, akik a legkiemelkedőbb diákjaink emberi és tanulmányi szempontból egyaránt. A díj névadója: Kollonitz Zsigmond váci püspök, a váci piarista iskola alapítója. Idén a díjat Palotás Réka 12.a, Szőke Júlia 12.b és Királyhegyi Luca 12.c osztályos tanuló kapja.

Palotás Réka kiemelt érdeklődést mutatott a matematika és digitális kultúra tantárgyak iránt. A matematikai problémák megoldására meglepő ötleteket hoz, feladatmegoldásai rendkívül letisztultak, világosak és átláthatóak. Gimnáziumi évei alatt rendszeresen részt vett különböző megyei és országos szintű versenyeken, ahol előkelő helyezéseket ért el. Alaposságával, szerénységével, felkészültségével, alázatos magatartásával, megbízhatóságával példaként szolgált társainak. Réka a szabadidejét is hasznosan tölti, két évvel ezelőtt részt vett a római, tavaly pedig a milánói kerékpáros zarándoklaton. Idén a Peralta de la Salba tervezett kerékpáros zarándoklat résztvevője. Tanulmányi munkája és emberi kvalitásai egyaránt méltóvá teszik arra, hogy a Kollonitz-díjban részesüljön.

Szőke Júlia nyolc éve iskolánk tanulója. Mindvégig jeles vagy kitűnő eredménnyel zárta éveit. Szorgalma mindig arra ösztönözte, hogy képességeit minél jobban kibontakoztassa, ezzel is példát adva kortársainak. Diák társai között sokszor híd szerepet töltött be, összekötve különböző véleményeket. Osztálytársai tisztelik és szeretik. Becsületes, tisztelettudó, kedves, őszinte lányt ismerhettünk meg benne, aki keresi a választ az élet nagy kérdéseire, érzékeny a világ problémáira és nyitott a kihívásokra. Ugyanakkor magabiztossága, kiegyensúlyozott nyugalma stabilitást és tartást ad személyének és közösségének.

Királyhegyi Luca öt éven keresztül végzett kiváló munkát. Tanulmányait makula nélkül abszolválta úgy, hogy a nyelvi eredményeivel a legjobbak közé emelkedett országosan is. Igazi európai lélek, gond nélkül fejezi ki magát három nyelven, precízen, szinte hibátlanul. Tanulmányi eredményein túl még nagyobb teljesítménye, hogy példamutató jellemmé építette, engedte formálni magát. Nagy lelkierejű, önálló, jó értelemben vett modern nő, akinek finom intelligenciája, figyelme, hangulatteremtő képessége gyógyító erővel bír abban a közösségben, ahol jelen van. Ha rajta van a tekintete valamin, akkor az biztonságban van. Mondhatnánk: Nomen est omen: Luca - Fény!

Simonyi Alfréd-díj

Dr. Simonyi Alfréd, hálás piarista öregdiák, egykori tanárunk díjat alapított, amellyel minden évben a természettudományok – különösképpen a fizika terén – terén kiemelkedő eredményt elért tanulót jutalmazzuk.

A 2023/24-as tanévben Villant Anna.12. c osztályos tanuló érdemelte ki ezt az elismerést a természettudományok, kivált a fizika tantárgyban elmélyült munkájával. Anna biomérnöki pályára készül. Tehetsége és céltudatos szorgalma szép mérnöki pályát sejtet. Simonyi Alfrédhoz hasonlóan egy teljes ember pályáját, aki nem személyes ambíciótól, másokat legyőző versengő becsvágytól hajtott, sokkal inkább a teljes ember enciklopédikus műveltségének vágyától. Anna, mint Ali bácsi is példamutató keresztény, aki mint a Kalazancius Mozgalom egyik vezetője öt éven keresztül a fiatalok nevelésére is fordította szabadidejét. A névadóhoz méltó lélekhez került a díj egészen bizonyosan.

Farkas Győző-díj

Farkas Győző, hálás piarista öregdiák, Széchenyi-díjas fizikus kutató tiszteletére a családjával közösen díjat alapítottam, amellyel minden évben a természettudományok terén kiemelkedő eredményt elért tanulót jutalmazzuk.

Fornay Piroska (12.a) a fizika iránti érdeklődését és elköteleződését már korán megmutatta. 7. osztályos korától rendszeresen járt pénteki fizika szakkörre. 9. osztályban a fizika++ tárgyat választotta, ahol kiemelkedően teljesített, 11. osztálytól fizika faktos. Többször képviselte az iskolát a Károly Iréneusz Fizikaversenyen, ahonnan különböző díjakat hozott el, 2022-ben az otthoni mérési feladat kategóriában első helyen végzett, de az egyéni feladatmegoldó versenyeken is derekasan helyt állt. Aktív résztvevője volt az iskolában megrendezett természettudományos megmozdulásoknak. Piroska kiskorától fogva tagja a Regnumi közösségnek, testvéreivel együtt rendszeresen zenél liturgikus alkalmakon úgy a gödi gyülekezetében, mint az iskolai alkalmakon. Kiemelkedő gondossággal, nagy precizitással és kitartással készült az emelt szintű fizika érettségire is. A befektetett munka bizony meghozta gyümölcsét messze jeles érettségijével!

Inczédy János-díj

Az Inczédy János-díjat iskolánk néhai növendéke, akadémikus professzor emlékére fia, Inczédy György anyagi támogatásával. A jutalmat minden évben az a végzős diák kapja, aki az iskolában kémia területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Krajnik Milán (12.a) több tantárgy iránt mutatott érdeklődést, eleinte történelemtudásával és idegennyelvekből nyújtott teljesítményével tűnt ki, majd nyolcadik osztályban fordult a természettudományok felé. Milán nagyon céltudatos, kitartó, feladatait precízen, igényesen végzi, társainak mindig készségesen áll rendelkezésére. Művelt, intelligens, jó gondolkodású, az életet reálisan látó, többször kritikát megfogalmazó, de becsületes, tanárait tisztelő fiatalember. Kreativitása, szaktárgyi tudása, megbízhatósága mindig példaként szolgált társainak. Két kerékpáros zarándoklaton is részt vett, 2 évvel ezelőtt Rómába, tavaly Milánóba kerekezett el. Idén Peraltába készül. Kémia emelt szintű érettségije 87%-os lett. Hiszem, hogy iskolánk első Inczédy-díja a legjobb helyre kerül.

Haris Béla-díj

A Haris Béla díjat iskolánk néhai testnevelés–rajz szakos tanárának emlékére a tantestület hozta létre unokája, Haris Róbert támogatásával. A jutalmat minden évben az a végzős diák kapja, aki az iskola sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az idei díjazott Győrvári Zengő 12.a osztályos tanuló. Zengő szorgalmas, kitartó tanulmányi munkája mellett kezdettől fogva készségesen segítette az iskolai csapatok sportsikerét. Több sportágban is jeleskedett, úgy mezei futásban, mint labdarúgásban, röplabdában. Jó csapatjátékos, de irányítani is képes társait. Kisgimnazista korában országos atlétikai versenyen dobogós helyezést ért el mezei futásban. Az utóbbi években labdarúgásban szerzett sikereket úgy az iskolai csapatával, mint az egyesületével. Gyermekkorától fogva a Regnumi közösség tagja. Zengőt úgy tanulmányi munkája, kitartó szorgalma, precizitása, mint a sportban elért eredményei méltóvá teszik arra, hogy megkapja a Haris Béla-díjat.

Brusznyai Árpád-díj

A Brusznyai Árpád Alapítvány minden évben emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal díjaz egy gimnáziumban végzett diákot Veszprém és Vác város mártírhalált halt tanárának emlékezete és szellemisége ápolásáért. A diák gimnáziumi tanulmányai során hitéletével és a latin nyelv kiemelkedő művelésével érdemli ki a kitüntetést.

Daróczy Kata (12.b) sok tekintetben kiváló képességű, érdeklődési köre rendkívül széles. Számos tanulmányi verseny rangos helyezettje. Latin, matematika, történelem, fizika tantárgyak egyéni vagy csapatversenyeinek sikeres szereplője. Versenyek között a Pécsi Hyprerion, Károly Iréneusz, Ábel Jenő, Arany Dániel, Savaria Történelemverseny szerepel, amelyek közül is kiemelkedik a latin nyelv OKTV 5. helyezése. Továbbtanulási terveiben történelem és latin szakot választotta, amelyhez méltó a Brusznyai Árpád vértanú tanárról elnevezett díj. Ahogy Brusznyai tanár urat elismerték kollégái és tanítványai, úgy Katát is elismerik tanárai és diáktársai, mind tanulmányi mind emberi tekintetben. Kreatív ötleteivel, érett gondolkodásmódjával és magas fokú felelősségvállalásával meghatározó személyiségévé vált közösségeinek. Az eredményes tanulás mellett fontosnak tartotta, hogy folyamatosan segítse azon diáktársait, akik több figyelmet, bátorítást, törődést igényelnek.

Penczner-díj

A díj iskolánk egykori növendékének, Penczner Pálnak, a 20. századi festészet egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi alakjának nevét viseli. A díjat idén Lengyel Barnabás 12.c osztályos tanuló érdemelte ki. Barnabás tehetsége kiemelkedő a művészet területén. Több művészeti ágban is jelentőset alkotott az évek során – Barnabás rézkarcai, finom vonalvezetése, érett és kifejező grafikai nyelvezete mind kiemelik kortársai közül. Alkotásai letisztultak, mély átgondoltsággal, alapos tárgyi felkészültséggel készültek. A térbeli ábrázolás és a térlátás is fontos szerepet kap művészetében, s a jövőben ebben az irányban szeretne tovább tanulni - Barnabás a Budapesti Műszaki egyetem építészmérnöki karára jelentkezett. Tokajban egy fesztiválon 8 alkotása szerepel egy kiállításon – rézkarcok, linómetszetek és grafikai munkák, amelyek nagy szorgalommal és mély alázattal készültek – az alázat és tisztaság személyiségéből fakad.

Morus-díj

A Morus-díj egy olyan közéleti jellegű elismerés, melyet azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatnak, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, elkötelezett kereszténységük mellett nyitottak a közéletiségre is. Az idei tanév díjazottjai: Czike Viola 12.a, Szász Anna 12.a, Hadi Péter 12.b, Sipos Panni 12.b, Komáromi Gitta 12.c és Paksy-Kliment Péter 12.c osztályos tanulók.

Czike Viola kitűnő tanuló, érdeklődése több műveltségi területen is megmutatkozik. Folyékonyan beszél japánul és angolul, ezekből a nyelvekből felsőfokú nyelvvizsgája is van. Latintudása is figyelemre méltó, a 2023/24-es tanévben bejutott az OKTV 2. fordulójába. Bár matematika fakultációra jár, történelemből is jeleskedik. Ebben a tanévben két osztálytársával együtt benevezett az NKE Ostrakon szakkollégiuma által meghirdetett háromfordulós, PolitikON közéleti és politikai vitaversenyre, melyen az első helyezést érték el. Viola csendes, mégis határozott, véleményét gyakran kinyilvánító, jó gondolatokat megfogalmazó, hasznos tagja közösségünknek.

Szász Anna 8 éve a váci Piarista Gimnázium kiváló tanulója, osztályközösségének meghatározó alakja, megbízható, szolgálatkész, mindig mindenben lehet rá számítani. Társai elismerik, meglátásaira odafigyelnek. Ötödiktől tizedik osztályig az Operaház gyermekkórusában énekelt. Iskolánk Kalazancius Mozgalmának aktív tagja, három évvel ezelőtt elvégezte a vezetőképzőt. A rábízott diákokkal nagyon jó kapcsolatot ápol, munkáját odaadással, felelősséggel végzi. Anna évek óta aktív tagja iskolánk Diákönkormányzatának. Iskolai rendezvényeken rendre kiveszi a részét a programok szervezésében és lebonyolításában is. Céltudatosan építi jövőjét, s a Műszaki Egyetemre készül.

Hadi Péter a 12.b osztály lelki életének egyik stabil alakja. Szociális érzékenységéről tanúskodik, hogy diáktársaival szemben empatikus. Fontosnak tartja az osztályközösség építését, melyhez csendes hűséggel és sok tevékenységekkel járult hozzá. Tanáraival szemben tisztelettudó, segítőkész. Tettei minden esetben felelősségteljesek, aktív szerepvállalásával példakép diáktársai számára. Lakóhelyén évek óta szervezője segítője a nagymarosi ifjúsági találkozónak, tagja a Szent Gellért cserkészcsapatnak, melynek keretein belül őrsöt vezet. Tagja volt a 2023-as Jamboree magyar delegációjának is. A pápalátogatás programja és az Eucharisztikus kongresszus is számíthatott munkájára. Magatartásán tükröződik vallásos neveltetése, aktív hitéletet él, fontosak számára a keresztény értékek.

Sipos Panni nyolc esztendeje a Piarista Gimnázium diákja. Tanulmányait, feladatait mindig lelkiismeretesen, alázattal végezte. Csendes hűséges szorgalommal a háttérben igyekezett a társait jó irányba támogatni. Bölcs tanácsai többek számára adott megerősítést. Aktív közösségi szerepvállalásával is hamar kitűnt az osztályból. A szentmise szolgálatban mindig tevékeny szerepet vállalt az igeliturgiában. Nagyon fontos volt számára a tanulás mellett, hogy szabadidejében tevékenyen részt vegyen az iskolai cserkészcsapat életében. Jelenleg vezetőként szolgál és példája a rábízott cserkészeknek. Ennek minden felelőségét átérezve vezeti életét.

Komáromi Gitta igazi közösségi ember, az osztály egyik motorja. Kiváló képességei és tanulmányi eredményei mellett a kultúra mindenre területére kiterjedő (pl. muzsika, sport, tánc) reneszánsz személyiség. Szinte bármilyen irányba tanulhatna tovább. Minden erőlködés nélkül lehetne tudós, profi sportoló, zenei előadó. Ő azonban iskolai éveit és szabadidejét is mint a Kalazancius Mozgalom diákvezetője nem önös ambíciói kiélésére, hanem a kisdiákok táboroztatására, lelki-szellemi értékeik, vallásosságuk elmélyítésére fordította éveken keresztül. A gyakorlat embere: igazi közösségi energiabomba. A bibliai erős nő megjelenítője. Önálló. Nem tudunk eléggé örülni annak, hogy pedagógiai pályára készül.

Paksy-Kliment Péter közösségi munkája egészen példamutató, osztálya titkára, az iskolai PAD képviselője, nemzetközi szinten – mint a Milestone Intézet szabadegyetem diákja – nem egyszer képviselte hazánkat hazai és nemzetközi diákfórumokon, történelmi versenyeken, megmérettetéseken, vitákon – kitűnő eredményekkel. Nem véletlen, hogy felvételi ajánlatot kapott számos angol egyetemtől, ahol szívesen látnák hallgatóik között. Ambíciói nem csak a tanulás és műveltség megszerzésére irányulnak, Pétert szociális, keresztény érzékenysége is sarkantyúzza. Csak egy példát, ha említek: iskolánkban az orosz-ukrán háború menekültjei és kárvallottjai számára komoly támogatást jelentő pénzgyűjtést szervezett és menedzselt – belső indíttatásából. Életelvei, moralitása és kimagasló műveltsége, filozófiai tájékozottsága okán is méltóvá vált a díjra.

 

Vác Város Kiváló Diákja

Lázi Kata 12.a, Daróczy Kata 12.b

A felterjesztést a tantestület fogalmazta meg, a díj odaítéléséről Vác Város Önkormányzata, a Képviselőtestület dönt.

Lázi Kata rendkívül színes egyéniség, érdeklődése több területen megmutatkozik. Képzőművészeti alkotásai egy érzékeny, világra nyitott lélekről tanúskodnak. Kata muzikális lélek, kisgimnazista kora óta zenél és énekel az iskola különböző liturgikus alkalmain, de az osztályfarsangokon is mindig számíthattunk rá, amikor valamilyen zenés-táncos produkciót kellet előadnunk. Kreatív, az osztálytermünk egyedi dekorációja is részben az ő ötlete alapján készült. Kata a városi cserkészcsapat operatív vezetője, a nyári táborok szervezői csapatának oszlopos tagja. Úgy a tanulmányi munkájában elért sikerei, példamutató kötelesség teljesítése, mint a közösségért végzett munkája méltóvá teszik arra, hogy Vác város kiváló diákjának jelöljük.

Daróczy Kata méltatását hallottuk!

Kedves Diákok, Kollégák!

A végzős diákjainktól elbúcsúztunk. Természetes és örömteli elválásuk, amely nem szükségképpen végleges. Visszavárjuk őket az érettségi találkozókon, vagy ha csak erre vezet útjuk. Nemcsak diákok, de tanárok is búcsúznak ilyenkor. Ez is természetes. Van, akinek az útja más irányba vezet. Kinek-kinek személyes döntése, életének útja vezeti tovább innen. De most illendő, hogy megköszönjük munkájukat, szolgálatukat, odaadottságukat és kívánjuk nekik Isten áldását! Az út, amelyre lépnek, teremjen nekik is gyümölcsöt és lehessenek mások számára is termő ágak ott, ahová mennek.

Elbúcsúzik 13 év után Turócziné Kiscsatári Nóra tanárnő, 1 év után Lovretity Laura tanárnő és L.Szabó Klára tanárnő is. Sajnos búcsúzni vagyunk kénytelenek a kollégium prefektus nevelőitől is, mivel kollégiumi intézményegységünket bezárjuk. Köszönjük Aradi Szilveszter, Barta László, Földváry István és Kádár József tanáruraktól is. Ők nincsenek most jelen, de az emléklapot tanári évzárónkon átveszik ők is. Köszönjük több éves szolgálatukat!

Kis emléklap segítse a ránk gondolást!

 

Vannak még búcsúzó kollégáink, akik nem más iskolába mennek, hanem életpályájuk végén hagyják el a katedrát, s térnek haza nyugdíjas éveiket kezdeni. Hálával gondolunk mindhármunkra, akik már jó ideje nyugdíjban vannak, mégis tanítanak néhány órában, szolgálnak benneteket, tapasztalatukkal bennünket is segítenek. Rózsáné Zabulik Imola, dr. Kásáné Meszlényi Lívia tanárnők és Babicz István tanár úrra gondolunk szeretettel. Rózsáné Zabulik Imola tanárnő 20 éve dolgozik nálunk, a nyelvi előkészít évfolyam bevezetésekor csatlakozott iskolánk nevelői közösségéhez. A 20 év sok mozzanata emlékezetes: sok utazások Európában, az Erasmus előtti időkből, aztán utazás és kísérés- szervezés az ERASMUS program keretében, diákcsoportfogadások és sítúrák, esetenként mentőhelikopterezés és tolmácsolás, de sokkal inkább a hétköznapok nem látható kitartó és következetes munkája, amely nyelvvizsgákat termett, kimagasló emelt szintű érettségi eredményeket. Ha kellett, dolgoztál perefektaként a kollégiumban is. Áldott nyugdíjas időt neked! Nem pihenést, mert azt tudom, hogy nem szeretsz! Örömteli időt a családoddal, felnőtt fiaiddal és gyönyörű unokáiddal!

dr. Kásáné Meszlényi Lívia 21 éve vagy köztünk, osztályfőnököknek tud 3 osztály is téged, fizikát, matematikát tanítottál. Szakértelmed, tudásod, pedagógiai kifinomultságod sohasem erőszakkal, de mindig utat talált a diákok felé. A kezed alatt mindig minden csoportodat, s minden egyes diákot biztonságban tudtunk. Diákjaid most is nagyszerű eredménnyel érettségiztek. A megbízhatóság és stabilitás mindig meghatározó vonása volt kedves személyiségednek. Szolgálatkészséged pedig minden hozzád intézett kérdésre adott válaszodban tetten érhető volt. Ha kellett dolgoztál a kollégiumban, korrepetáltál, örömmel vállaltad a soron következő osztályod, s ha kell, emelt szintű fizika csoportot is tanítottál. Diákjaidat személyes figyelemmel kísérted, s ha kellett rendelkezésre álltál nekik is. Jó egészséget, örömöt kívánunk neked!

Kedves Babicz István Tanár úr! Köszönöm, hogy energiáid, szaktudásod, személyiségednek sok más ajándéka ért még el hozzánk az elmúlt 5-6 évben. Nehéz is mondani, hogy 5-6, mert azt gondolom most is, hogy sokkal-sokkal több ideje vagyunk kollégák! Sok diák köszönhet neked sok mindent. Személyes figyelmed, szakértelmed rendszerré formálta iskolánk fejlesztő és gyógypedagógiai fejlesztő folyamatait. Nem magányos harcosok törekvései, hanem egy csapat támogatja a rászoruló fiatalokat fejlődésükben. És azt is köszönöm, hogy nemcsak diákjaidat fejleszted és az ő dolgaikban jártál el figyelmesen - kapcsolatot tartva a tanárokkal, osztályfőnökökkel - az egész tantestületünknek is fontos muníciót adtál annak érdekében, hogy értőbbek és alkalmasabbak legyünk diákjaink fejlesztéséhez. Jó egészséget és sok örömöt kívánunk nyugdíjas éveidhez! Isten áldjon, István!

És van valaki, aki aktív pályafutását fejezi be iskolánkban. Valaki, aki mindenkit tanított, iskolánkból nyugdíjba megy Horváth Tamás EÖ tanár úr. 7 évet töltött itt, 35 éves tanári szolgálat állt mögötte érkezésekor, amelyet egy munkahelyen töltött a Szinyei Gimnáziumban Budapesten. Tudatosan váltott, hogy ott fejezze be tanári pályafutását, ahova egyik gyermeke is járt. Itt léte alatt a zene szeretetére tanított, szolgálta az énekkart, emlékezetes fellépései a bálon vidám perceket okoztak, de széppé tették a liturgiát is. Humora, bölcs derűje sajátos karakterével szerethető embert mutatott nekünk. A diákok saját kezdeményezésükre kollektív búcsúajándékot is átadtak neki, ami ezt a szeretetet igazolja. Kedves Tanár úr! Ebből a gyűjtésből hangszert kell vegyél, egy különleges hangszert, régi vágyadat, s kérlek, ígérd meg, patrociniumkor visszajössz és furulyázol nekünk ezen a különleges hangszeren. Isten áldjon, jó egészséget, sok örömöt családod, unokáid körében!

Köszönöm Vereb Zsolt házfőnök atyának, hogy bemutatta a hálaadó szentmisét, köszönöm Varga László karnagy úrnak a misén való szolgálatát, köszönöm az énekkarnak is munkáját, sőt, egész éves szolgálatát!

Örömteli, gyarapító, szép szünetet kívánok nektek! Vigyázzatok magatokra!

Laudetur Jesus Christus

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo