TE DEUM laudamus 2021

Téged, Isten, dicsérünk... Hálát adtunk a 2020-21-es tanévért június 12-én. Egy rendhagyó tanévet zártunk le, hiszen a nagygimnazisták 6 hónapot, a kisgimnazisták pedig 2 hónapot digitális munkarenden tanultak. A hálaadó szentmise is másképp zajlott, hiszen az 5-8. évfolyamnak a díszteremben, a 9-12. évfolyamnak a piarista templomban volt.

Az ünnepség elején Kalász Ákos igazgató úr ebben a tanévben végzős, emberségben, szorgalomban, kötelességteljesítésben kiemelkedő diákoknak munkájuk elismeréseként átadta az ún. nagydíjakat, példaként állítva őket diáktársaik elé .

Elsőként a Kalazancius Érem átadására került sor. A Piarista Rend az első magyar piarista iskola alapításának 300. évfordulója alkalmával 1942-ben alapított díjat. A rendtartomány legmagasabb kitüntetését olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű; a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, osztályközösségének pedig építő és megbecsült tagja volt.

Ebben a tanévben a tanári kar felterjesztése alapján a Kalazancius Érmet Fornay Margit 12.a osztályos és Heiszig Regő 12.c osztályos tanulóknak adományozta.

Fornay Margit nyolc évig járt a Piarista Gimnáziumba. Ez idő alatt mindvégig kiemelkedő eredménnyel végezte tanulmányi munkáját, félévi és év végi bizonyítványai alapján mindig legalább jeles, nem egyszer kitűnő minősítést ért el. Munkáját a tantestület minden tanévben általános dicsérettel jutalmazta.
Margit érdeklődő és munkájára igényes tanuló. A gimnáziumi évei során példamutató igyekezettel kapcsolódott be a tanórai munkába, olyan tantárgyak esetén is, amelyek nem tartoznak szűkebb érdeklődési körébe. Kitartásának és nyitottságának köszönhetően, melyek legjobb tulajdonságai közé tartoznak, rengeteg ismeretet szerzett; művelt, önképzésre és további eredményes tanulásra alkalmas, gondolkodó ifjú hölggyé vált.
Az osztályközösség életében is sok áldás kísérte erőfeszítéseit. Kreatív ötletei és a megvalósításba fektetett energiája gyakran gazdagította az osztály tanulmányi és közösségi programjait. Margit bátorsága mindig is kitűnt, cselekvésre ösztönözve a többieket is, legyen szó bármilyen közös problémamegoldásról, alkotásról. Az iskola énekkarában is szerepet vállalt, indult tanulmányi versenyeken, és szentmise-szolgálatokra is szívesen jelentkezett.
Margit egyénisége, derűje és békéje még biztosan sokáig megmarad osztálytársai és tanárai emlékezetében, hiszen ezekért mindannyian hálásak lehetünk neki. Kívánjuk, hogy egyetemista pályáját sikerek kísérjék, és, ha Isten is úgy akarja, szeretettel várjuk vissza őt tantestületünk tagjai közé.
(Sebesi Zsuzsanna, osztályfőnök)


(fotó: Ókovács Benedek)

Heiszig Regő 
„Amint megkapják jelen levelemet, jöjjenek össze mindnyájan, vonuljanak le a templomba, és nagy hálálkodással, hálás szívvel mondják el a Te Deumot az Úr színe előtt…” – írta Kalazanci Szent József szerzetestársainak éppen 400 évvel ezelőtt, 1621 nyarán, amint megérkezett a hír, hogy a pápa a piaristák kongregációját szerzetesrenddé fogja nyilvánítani. 

Mint néhányan tudják, a pármai sonkára, ha minősége alapján rászolgál, tüzes vassal sütik rá az eredetiségét szavatoló védjegyet. A létező legnagyobb megtiszteltetés, ami piarista diákot érhet, ha az iskolát kijárván személyére Kalazanci Szent József nevének bélyegét sütik rá kitörölhetetlenül.
Méltó Kalazancius követőjének nevezni Heiszig Regőt, aki gimnáziumi éveit ugyanazzal a lelkülettel végezte mindvégig, amelyre maga a rendalapító buzdította így társait:
„(…) gondjuk legyen arra, hogy jó példát adjanak a világiaknak.” „Nagy szorgalmatossággal járjanak el mindazon ügyekben, amelyek valamiképpen is összefüggésben vannak az iskolai dolgokkal, (…) mindenben eleget tegyenek a Szabályok előírásának, hogy ezáltal kedvesek legyenek Isten előtt.”
És „Vigyázzon arra, hogy el ne veszítse jókedvét, mert ha jókedvűen és türelmesen végzi munkáját, akkor lesz igazán érdemszerző minden cselekedete.”
Téged, Isten, dicsér ez intelmek maradéktalan megtartása, és a 400 éves jubileumon Neked hálát adni indul Regő kerékpáros zarándokútra Kalazancius szülőfalujába. Kegyes szemed legyen rajta, óvd és őrizd meg őt útján, hogy egykor követhesse Szent Atyánkat fel az égbe, az örökös dicsőségbe is!
(Király Bálint, osztályfőnök)


(fotó: Ókovács Benedek)

Sík Sándor-díj: A Sík Sándor díjat 1964-ben egy hálás öregdiákunk alapította, hogy Sík Sándornak, a magyar piarista diákok önzetlen szívű atyjának emlékét megörökítse. A Sík Sándor díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú; osztályában közösségi munkát végző és megbecsült tag volt.

A tanári kar felterjesztése alapján a Sík Sándor díjat Zelei Dorottya 12.a és Kriaszter Adél 12.b osztályos tanuló kapta.

Zelei Dorottya nyolc éve a Piarista Gimnázium diákja. Ez idő alatt mindig fontosnak tartotta tanulmányi munkáját, szorgalmának köszönhetően rendre nagyszerű eredményeket ért el. Példamutató kötelességteljesítését a tantestület több tanév végén is általános dicsérettel jutalmazta.
Dorka sokoldalú, színes egyéniség. Szabadidejében többféle művészeti tevékenységet végez, az iskola énekkarának is tagja. Gyermekkora óta cserkészkedik, néhány éve saját őrsöt vezet. Mindezek mellett igényes és alapos az iskolai munkájában, szorgalma és kitartása példaértékű társai előtt.
A gimnáziumi évek alatt vallásossága is rendszeresen megmutatkozott, hitének gondozását és mélyítését mindig komolyan vette. Jelenlétével, tevékeny részvételével gazdagította az osztály lelki programjait, és szívesen részt vett a kisebb diákok lelki napjain is csoportvezetőként.
Dorka kedves, barátságos és segítőkész diák, osztályközösségének kezdettől fogva elismert és szeretett tagja. Nyitott és türelmes, amely tulajdonságai az évek során gyakran előmozdították a konfliktusok megoldását, a közös alkotás eredményességét. Nagylelkűsége, szelídsége és derűje társai és tanárai szemében is kiemelik és emlékezetessé teszik őt.
(Sebesi Zsuzsanna, osztályfőnök)


(fotó: Ókovács Benedek)

Kriaszter Adél négy esztendeje a Váci Piarista Gimnázium diákja. Tanulmányait kezdettől fogva az érdeklődés jellemzi, nyitottság a világ megismerésére, a megismert tudásanyag tovább gondolására, értelmezésére. Széles látókörét bizonyítja, hogy szinte végig kitűnő volt.
Iskolai mindennapjait a piarista szellemiség jegyében a diáktársai iránti önzetlen felelősségvállalás jegyében élte meg. Saját tanulmányai mellett a többieket is segítette, a járvány idején különösen fontos szerepet töltött be az osztály életében. A szakmai segítségnyújtás mellett az osztályközösség működésében is fontos szerepet játszott.
Tanulmányait, feladatait mindig alaposan, lelkiismeretesen, ugyanakkor szerényen végezte, ezzel is példát mutatva diáktársai, a közösség számára.
(Chován István, osztályfőnök)

Kollonitz Zsigmond-díjAz iskola különdíja azon diákok számára, akik a legkiemelkedőbb diákjaink emberi és tanulmányi szempontból egyaránt. A díj névadója, Kollonitz Zsigmond váci püspök, a váci piarista iskola alapítója. 

Idén a díjat German Fruzsina és Barsi Boglárka 12.b osztályos, valamint Szekeres Anna Luca 12.a osztályos tanulók kapták.


Barsi Boglárka és German Fruzsina (fotó: Ókovács Benedek)

German Fruzsina nyolc éven át volt gimnáziumunk diákja. kiemelkedő szorgalmával példát adott az egész osztály számára. Tisztelettudó magatartásával, megbízhatóságával, elhivatottságával sokat tett az osztályközösség formálódásáért. Példamutatása, nyitottsága integráló személlyé emelte őt közösségében. Olyan emberré, akinek szava számított társai körében, és pozitív irányba indította el őket. Tanulmányi munkája és emberi kvalitásai egyaránt méltóvá teszik arra, hogy a Kollonitz-díjban részesüljön.

Barsi Boglárka szintén nyolc évet töltött iskolánk falai között. Szolgálatkészsége, szorgalma mindvégig példa volt diáktársai számára. Személyisége sokak számára jelentett ösztönzést. Alaposságával, felkészültségével, türelmével gyakran volt társai segítségére. Kiemelt érdeklődést tanúsított a történelem iránt. Szerénysége is példaként szolgált a többieknek, jó kedélye, nyugalma, pozitív kisugárzása a többieket is előnyösen befolyásolta. E tulajdonságaival rászolgált a Kollonitz-díjra.
(Chován István, osztályfőnök)

Szekeres Anna Luca nyolc évet töltött el gimnáziumunkban. Kedvessége, előzékenyége és szelídsége már tíz éves korában is szembetűnő volt, és még további jó tulajdonságokkal is gyarapodott diákévei során.
Luca szorgalmas és törekvő diák, feladatait pontosan és lelkiismeretesen végzi. A többi emberre, diáktársaira nyitott, érdeklődő, a világ megismerésében elkötelezett és lelkes. Tanárai útmutatását mindig figyelmesen hallgatva, lelkiismeretesen fejleszti önmagát, szívesen tanul. 
Munkamorálja és önreflektív személyisége gimnáziumi tanulmányai alatt is szép eredményekhez vezették őt, példamutató kötelességteljesítését a tantestület minden tanév végén dicsérettel ismerte el.
Leendő bölcsészként Luca mind gondolkodásában, megjelenésében és jellemében méltán lehet példa a piarista gimnazisták és jövendőbeli hallgatótársai körében is. Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.
(Sebesi Zsuzsanna, osztályfőnök)

Morus-díjA Morus-díj egy olyan közéleti jellegű elismerés, melyet azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatnak, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, elkötelezett kereszténységük mellett nyitottak a közéletiségre is.

Ebben az évben a Morus-díjat Farbaky Pál János és Magyaros Réka 12.c osztályos, valamint Zelenka Zsófia 12.b osztályos tanulók vehették át.

Farbaky Pál János 
„Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edényfélével, vagy hogy az ágya alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát.” (Lk 8,16)
Pali szüntelenül lobogó lánggal égő lámpását nemcsak tartóra teszi, és várja, hogy aki belép, meglássa, hanem mindenhová magával viszi, tartóstul, hogy fényét mindenkihez elvigye. Soha nem diáktársai előtt, mindig közöttük tesz tanúbizonyságot. Végig kitűnő bizonyítvány, végig példás magatartás és szorgalom, mindig pedánsan tartott határidők… Nem, nem ezek jellemzik. De ott van a művházban – ha pakolni kell, a focipályán – ha gólt kell lőni, az igazgatóiban – ha érdeket kell képviselni. Ott van az oltár körül, ott van a színjátszókörben, ott van a PAD-ban. Kiscserkészeket vezet, tanárokat költöztet, iskolát képvisel. Ott van a kicsik között a rekollekción, ott van a Pilis-tetőn a téli túrán, és ott van a nyeregben a menet élén, negyven fokban, valahol a Pó-síkságon.


(fotó: Ókovács Benedek)

Magyaros Réka 
„Ennek az évezrednek a hajnalán a csöndes emberek a leghasznosabbak a társadalom számára, mert az ember igazi dimenzióját élik.” (R. Sarah: A csönd ereje)
Ennek az évezrednek a hajnalán a piarista iskolák számára is leghasznosabbak az olyan csöndes emberek, mint Réka. Mert a receptben a sokat hangoztatott PR-összetevőkön, a pietason és a litteraen kívül a van egy eltitkolt „piár” összetevő is. Pietasban példaértékű, litteraeben lelkiismeretes, a piarista diák igazi dimenzióját pedig minden szinten éli. De nem lármás csoportosulásokban kell keresni: ha a kötelességét kell teljesíteni, mindig ott van; ha a társai bajba jutnak, szeretőn ott van; ha az osztályért tenni kell, azonnal ott van; ha túrán fénykép készül, biztosan ott van, ha iskolai program van, lelkesen ott van; s ha néhány piarista diák a nyeregben Peralta felé zarándokol, éppen valahol a Pó-síkságon, negyven fokban, csöndesen, de akkor is ott van.
(Király Bálint, osztályfőnök)

Zelenka Zsófia nyolc esztendeje a Piarista Gimnázium diákja, tanulmányait 2013-ban kisgimnazistaként kezdte meg. Kezdettől fogva úgy érezte, hogy az iskolai jelenlétnek  nem csupán az eredményes tanulásban kell megnyilvánulnia. Fontosnak tartotta és tartja még ma is, hogy segítségére legyen azoknak a diáktársainak, akik törődést figyelmet, segítséget, bátorítást igényelnek. A szűkebb (osztály) és a tágabb (iskolai) közösségben tevékeny szerepet töltött be az itt töltött évek során. Szívesen segített, mindig lehetett rá számítani.
Zsófi 9-es korától aktív tagja volt az iskolai diákönkormányzatnak, a nagy PAD-nak. A 2019/20-as  tanévtől kezdve vezetői feladatot is vállalt, elnökhelyettes lett. Feladatait mindvégig lelkiismeretesen végezte. Aktívan közreműködött mind a szervezési feladatokban, mind a programok lebonyolításában. Kreatív ötleteivel, érett gondolkodásával, aktív felelősségvállalásával meghatározó személyisége az iskolai diákközösségnek, ezért Morus-díjra történő felterjesztését támogatom.
(Chován István, osztályfőnök)

Brusznyai Árpád-díjA Brusznyai Árpád Alapítvány minden évben emlékéremmel díjaz egy, a gimnáziumban végzett diákot Veszprém és Vác város mártírhalált halt tanárának emlékezete és szellemisége ápolásáért. A diák gimnáziumi tanulmányai során hitéletével és a humán tudományokban kiemelkedő tanulmányával érdemli ki a kitüntetést.

A díjat idén Bársony Réka 12.c osztályos tanuló kapta. Mindazok a jellemet leíró tulajdonságok, amiért a legveszedelmesebb ellenfele volt Brusznyai Árpád a kommunista hatalomnak, amit magasra tart emlékezete: a szilárd erkölcsi tartás, világos értékítélet, az Istent félő, felebarátot szerető, hazájához ragaszkodó, felelőségteli ember, mindez körülírja, jellemzi – reményeink szerint példaként is vezeti – Bársony Rékát, aki a Brusznyai Árpád-díj birtokosa. A talentumaival iskolánkban jól sáfárkodó Bársony Réka ékes tagja lesz a díjat már megkapó díszes filológus-történész csapatnak.
(Pálfai Remig)


(fotó: Ókovács Benedek)

Simonyi Alfréd-díj:  Simonyi Alfréd, hálás piarista öregdiák, egykori tanárunk díjat alapított, amellyel minden évben a természettudományok terén kiemelkedő eredményt elért tanulót jutalmazzuk.

Ebben az évben Pap Gréta illetve Farbaky Pál János 12.c osztályos tanulóknak ítélte oda az iskola.

Pap Gréta 
„Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta. – Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!” (Mt 25,20-21)
Gréta! Istentől kapott talentumaidnak száma már 5 évvel ezelőtt mindannyiunk számára világossá vált: sokat kaptál. De most elérkezett az idő, hogy számot adj arról, hogy mennyit nyertél rajta. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek!
Tanáraid tisztelettudó, szabályokat megtartó, minden föladatát lelkiismeretesen elvégző diákja voltál. Osztálytársaid fölnéztek rád, téged választottak osztálytitkárnak, s ebben a mivoltodban osztályfőnököd jobbkeze voltál. Az osztály sarokköve voltál, a közösségi programokon, kerékpártúrákon rendszeresen részt vettél.
Az itt töltött öt évben végig kitűnő bizonyítványod volt, és hamarosan kézhez fogod kapni a kitűnő érettségi bizonyítványodat is. Minden évben kiérdemelted a legmagasabb rangú tantestületi elismerést. Fényes sikereket szereztél iskoládnak vívásban, és eredményesen szerepeltél történelemversenyen. Angolból felsőfokú nyelvvizsgát tettél. Tizenkét különböző tantárgyból kaptál dicséretet: elméleti és gyakorlati tárgyakból, élő és holt nyelvekből, humán és reáltudományokból egyaránt. Mindezek közül a biológia és a kémia szépsége ragadott meg leginkább. Ezekből még ragyogóbb eredményeket értél el: mindkét tárgyból dicsérettel végezted a fakultációt, és bravúros emelt szintű érettségit tettél. Kiemelkedő természettudományos érdeklődésednek, elmélyült szaktudásodnak és rendkívüli szorgalmadnak köszönhetően az idén biológiából az ország tagozatos iskoláinak diákjaival is fölvetted a versenyt, és ritka nagy sikert értél el azzal, hogy továbbjutottál az OKTV-n.
Gréta, hűséges és derék szolgának találtattál.

Farbaky Pál János 
Pali nagyon szoros kapcsolatot ápol a természettudományokkal, és ezen belül különösen a fizikával. Gimnáziumunkban tanulmányait kiválóan végezte e tantárgyból. A kísérletezés áll szívéhez legközelebb, de az elméleti háttérnek is a birtokában áll. Kilencedikes osztályos korától aktív résztvevője a fizika szakkörnek, sokszor szabad délutánjait is a fizikalaborban töltötte. Minden tanévben részt vett a Károly Iréneusz Fizikaversenyen, ahol a kísérleti fordulókról díjakat is hozott az iskolának. Két alkalommal erősítette az iskola csapatát a fizikatanárok számára kiírt MyDAQ kísérleti versenyen is, ahol mindkétszer 3. díjat nyert osztálytársával, Tóth Mátéval és Borbély Venczel tanár úrral (ofő mj.). Szívesen segít mindenkinek, jól együttműködik társaival, érdeklődő, kitartó, remélhetőleg a jövő egyik kiváló kutatója. Emelt szintű fizikaérettségije is 93%-os lett. Pali a PAD elnöke is volt. Gratulálunk díjához!
(Borbély Venczel)

Haris Béla-díj:  A Haris Béla-díjat iskolánk néhai testnevelés–rajz szakos tanárának emlékére a tantestület hozta létre unokája, Haris Róbert támogatásával, hogy díjazzon egy olyan diákot, aki az iskola sportéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A díjat Klucsár Marcell 12.a osztályos tanuló kapta. 


(fotó: Ókovács Benedek)

Klucsár Marcell nyolc éve piarista diák. Diákévei alatt mindig igyekezett a tehetségét több irányban is kibontakoztatni. Jó zenész, kiváló tanuló és nagyszerű sportember.
Osztályközösségében aktív, készséges diák, társaival és tanáraival szemben is kedves, előzékeny, udvarias fiatalember. A tanulásban és a sport területén is kiemelkedően szorgalmas, nagy munkabírással rendelkezik, kitartása és céltudatossága példaértékű. Marci 14 éves korában fordult a jellemét és erejét rendszeresen próbára tevő sportágak felé. Télen, nyáron havi rendszerességgel vagy akár sűrűbben is, teljesítménytúrákon vesz részt, az iskolai túrakörnek is megbízható tagja volt diákévei alatt. Számos országos eredménye mellett, a gimnázium Laudetour-mozgalmának versenyét is megnyerte 10.-es diákként. Teljesítménytúrákat országhatárokon kívül is tesz, a Tátra legmagasabb hegyének megmászása után meghódította a Grossglockner-csúcsot és a Mont Blanc-t is, ezzel két 3000 feletti hegyet is legyőzött már. A professzionális természetjárás mellett Marci a futásban is jeleskedik, természetesen maratoni távokon. Nyilván senki sem lepődik meg azon, hogy a Balaton-átúszás is szerepel a már elért céljai között.
Marci, aki a túrázást, hegymászást a természet szeretete okán a saját örömére kezdte el, példaként bizonyítja számunkra, hogy elszántsággal, lelki erővel egy hobbiból kimagasló sporteredmények születhetnek. Mindeközben elismeréssel figyelhettük azt is, ahogy a tanulmányaiban haladt előre egészen a kiváló érettségiig.
Kedves Marci, a további céljaidhoz is sok sikert s jó egészséget kívánunk.
(Sebesi Zsuzsanna, osztályfőnök)

Penczner Pál művészeti-díjPenczner Pál özvegyével, Jolanda asszonnyal, és az életmű-hagyaték gondozójával, Tigyi Gábor professzor úrral  Kalász Ákos igazgató úr alapította a díjat 2018-ban. A díj iskolánk egykori növendékének, Penczner Pálnak, a 20. századi festészet egyik kiemelkedő hazai és nemzetközi alakjának nevét viseli. (Penczner Pál iskolánknak adományozott képei ITT láthatóak.)

A díjat idén két tanuló kapta meg, Igerth Míra Dorina és Bartha Emma Zsuzsanna 12.a osztályos tanulók.


(fotó: Ókovács Benedek)

Igerth Míra Dorina tanulmányait nyolc éven át jeles és kitűnő eredménnyel végezte, művészeti tehetségét gyakran állította az osztályközösség szolgálatába, a tabló címerét is ő tervezte.
Tehetsége igen korán megmutatkozott, 7. és 8. osztályban is első díjat kapott a Karolina-napon szervezett rajversenyen. Kimagasló tehetségét mutatja az is, hogy az Országos Képzőművészeti Diákbiennálén a neves művészekből álló zsűri két alkotását is kiállításra méltónak találta.
Alkotásaira jellemző a valóság hű visszaadása, az élethű, időnként hiperrealista ábrázolásmód, melyet Míra saját egyéniségén átszűrve, egyéni módon, szürrealista elemekkel tesz megismételhetetlenné.
Míra a művészetben talált rá önmagára, s a művészetben teljesedett ki élete – a művészet vált életének legfontosabb részévé. Alkotásaival olyan üzenetet szeretne közvetíteni az embereknek, mely a lelkeket gyógyítja, és segít kiemelkedni a hétköznapok világából. Tanulmányait is olyan iskolában folytatja, ahol ezeket a képességeit tovább gazdagíthatja. Céljai eléréséhez sok sikert kívánunk.

Bartha Emma Zsuzsanna barátságos, vidám, kedves teremtés. Békeszerető és készséges, szorgalmas diák, megbízható osztálytárs, érzékeny művész. Tanulmányait kimagasló teljesítménnyel végezte, példamutató kötelességteljesítését a tantestület rendszeresen dicsérettel jutalmazta.
Emma különleges érzékenységgel ragadja meg környezetéből azt a témát, melyet megalkot. Részletgazdag, finoman strukturált alkotásai igen magas megfigyelőkészséggel, koncentrációval készülnek. Emma választékos technikai tudással adja át egyéniségének finomságát, gazdagságát, lényének tisztaságát.
Emma több kiállításon, versenyen szerepelt az évek során, s a művészettörténet, a belsőépítészet, formatervezés is érdeklődési körébe került. Minden érdekli, ami a művészettel kapcsolatban áll. Szorgalmával, a művészettel szembeni alázatával, technikai tudásának gazdagságával tűnt ki a művészet területén – jövőjét is ezen az úton képzeli el.
Célja, hogy a saját és mások környezetét széppé, harmonikussá alakítsa, hivatásához és pályájához sok örömet és sikert kívánunk.

(Sebesi Zsuzsanna - Győrffy-Kovács Adrienn)

A Vác Város Kiváló Diákja-díjat Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete ítéli oda tanulmányaiban és eredményességében jeles váci tanulóknak. Ebben az évben a piarista diákok közül a tantestület Kerényi Kárpát 12.a osztályos tanulót terjesztette fel a díjra, amelynek kiosztására szeptemberben kerül sor. 


(fotó: Ókovács Benedek)

Kerény Kárpát nyolc évig volt a gimnázium diákja. Ez idő alatt örömmel és büszkeséggel figyelhettük végig, hogy milyen nagy lelkesedéssel és erőfeszítéssel követte azt, amit iskolánk jelmondata – Pietas et litterae, hit és tudás – célként kitűz minden tanulója és nevelője elé.
Kárpát a tanulmányaiban nyolc éven át törekedett a minél jobb eredményekre, végzős évét mind az év végi, mind az érettségi bizonyítványában kitűnővel zárta. A természettudományok iránti elkötelezettségével és érdeklődésével, nyitottságával a bölcselet felé, széles körű és alapos műveltséget tudhat magáénak a középiskolai évek végén. Kívánjuk neki, hogy kitartó önnevelését, tudása gyarapítását az egyetemi évei alatt is sikerrel folytassa.
Kárpát mindemellett a zenében és a sportban is kitartó, tehetséges fiatalember. Zeneiskolai tanulmányait nem hagyta félbe,  az elmúlt években számos versenyt nyert, vagy ért el ezeken arany minősítést, mind szóló, mind kamara kategóriában. A versenyeken és növendékhangversenyeken kívül, tanárával és zenésztársaival rendszeresen fellép fesztiválokon, koncertsorozatok eseményein. Kárpát a lélek és a szellem művelése mellett triatlonozik is, csapatban és egyéni sportolóként is szép eredményekkel büszkélkedhet.
Mindezekért, őszinte örömmel terjesztjük fel őt a Vác Város Kiváló Diákja megtisztelő címre.
(Sebesi Zsuzsanna, osztályfőnök)

A díjak átadását a szentmise követte a már említett két helyszínen. A díszteremben Lobmayer Imre atya, a piarista templomban Labancz Zsolt atya celebálta. 

A szentmisét követően Kalász Ákos igazgató úr Dr. Borbély Vencel és Várkonyi Ádám tanár uraktól, valamint Lobmayer Imre atyától vett búcsút, akik máshol folytatják munkájukat a következő tanévtől. 

Az ünnepség a kiemelkedő tanulók, valamint a versenyeredmények ismertetésével folytatódott. A díjakat, okleveleket a versenyzők jórészt előzőleg már átvették, a tantestületi okleveleket, jutalomkönyveket pedig az osztályfőnököktől kapták meg a bizonyítványosztáskor. Az eredményeket tartalmazó összefoglaló táblázat ITT tekinthető meg. 


(fotó: Ókovács Benedek)

Gratulálunk minden díjazottnak!

Köszönjük Varga László karnagy úrnak és az iskola énekkarának - Horváth Tamás tanár úr vezetésével - szentmisén való szolgálatát a templomban és Földváry István kántori szolgálatát a díszteremben!

 

Örömteli, gyarapító, szép nyári szünidőt kívánunk minden diáknak, tanárnak!

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka