PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

A Piarista Gimnázium és Kollégium pályázatot ír ki az iskolai büfé üzemeltetésére.

Pdf formátumban itt érhető el:  bufe_palyazati_felhivas_2024.pdf

1.     Az Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Piarista Gimnázium és Kollégium                                       

Ajánlatkérő címe: 2600 Vác, Konstantin tér 6.                                     

Ajánlatkérő telefonszáma: 27/512-290

                                                                          

2.     A pályázat tárgya:

A Piarista Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Konstantin tér 6.) épületében található 14,83 m2 alapterületű helyiségben iskolai büfé üzemeltetése. Előtér 12,8 m2.

A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra.

3.     A pályázat célja:

Bérleti szerződés kötése nyertes ajánlattevővel iskolai Büfé működtetésére.

4.     A bérleti szerződés időtartama:

2024. szeptember 01. napjától 2025. június 30. napjáig.

Kölcsönös elégedettség esetén a szerződés pályáztatás nélkül meghosszabbítható.

5.       Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

A büfé az iskola tanulóinak és dolgozóinak nyújt szolgáltatást (kb. 670 fő vesz részt a mindennapi oktatásban), tanítási napokon 7.30-tól 15.00 óráig biztosított nyitva tartással.

6.       A pénzügyi feltételek:

a)     Ajánlattevő vállalja, hogy a büféhelyiség használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat (ami magába foglalja a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő összes közüzemi díjakat is) havi elszámolás keretében, minden hónap 10. napjáig megfizeti.

b)     Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésével egyidejűleg kéthavi bérleti díjnak megfelelő kauciót a Bérbeadó intézmény részére letenni, amely összeg Ajánlattevőnek felróható szerződésszegés esetén felhasználásra kerül.

c)     Ajánlattevőt nem terheli bérleti díjfizetési kötelezettség július-augusztus hónapokra, június és december hónapokra pedig 50 % mértékű a díjfizetés.

7.     A szerződéskötés feltételei:

a)     Bérbevevőnek vállalnia kell a büfé működtetéséhez szükséges megfelelő készülékkel, gépekkel, berendezésekkel való ellátását, működési engedélyének megszerzését és ehhez szükséges felújítások elvégzését, bérbeszámítási igény nélkül, saját költségén.

b)     A bérbevétel napjától a bérlő köteles gondoskodni a bérelt eszköz, ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról.

c)     Vállalnia kell, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja.

d)     A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a helyiséget és annak leltár szerinti berendezési tárgyait eredeti állapotban a bérbeadónak visszaadni.

e)     Be kell tartania az iskola rá vonatkozó szabályzatait és rendelkezéseit.

f)      Vállalnia kell a HACCP szabványnak megfelelő felszereltség és üzemeltetés folyamatos biztosítását.

g)     A bérleményben a büfé üzemeltetésén kívül más tevékenységi kör csak a kiíró hozzájárulásával folytatható.

h)     A bérlemény albérletbe nem adható, a bérleti jogot másra nem ruházhatja át, el nem cserélheti.

i)      A bérlő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A létesítmény nyitvatartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik.

j)      Az üzemeltetésre átvett helyiségek tisztántartása, napi takarítása az üzemeltető kötelessége.

k)     Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása az üzemeltető feladata.

l)      Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a hibák kijavítása az üzemeltető feladata.

m)   Az üzemeltető köteles a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint elvégeztetni.

n)     A szerződés határozott időre szól.

o)    A szerződés azonnali hatállyal felbontható, ha a bérbevevő fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és tartozását a bérbeadó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem egyenlíti ki,

p)     A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban felmondhatja, felmondási napok száma 30.

q)     Bérleti díj fizetése: a számla ellenében készpénzben vagy átutalással történik tárgyhó 10-ig.

8.     A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A pályázatot elektronikus úton, aláírt, szkennelt (pdf) formátumban az alábbi e-mailre lehet küldeni: allas@vac.piarista.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat iskolai büfé működtetésére.”

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024.06.30.

A pályázathoz csatolni kell:

a)     az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, e-mail cím),

b)     a büfé működtetésére vonatkozó tervezetet,

c)     nyilatkozatot, hogy a cégbírósági bejegyzés szerint a tevékenység folytatására jogosult,

d)     az Ajánlattevő eddigi tevékenységének rövid ismertetését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét

e)     referenciákat,

f)      a havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatot (ami a büfé működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi díjakat is tartalmazza),

g)     A pályázat kiírója minimálisan megajánlható bérleti díjat határoz meg, melynek összege 50 000.- Ft/hó.

h)     Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,

i)      forgalmazni kívánt termékeket a tervezett fogyasztói árak feltüntetésével

 9.     A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

a)     A Bérlő feladata a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartás kezdeményezése, a szükséges igazolás – a működési engedély kiadásáról - beszerzése és a szakhatóságok által előírtak teljesítése.

b)     A büfé alkalmazottjának rendelkeznie kell a  szükséges  végzettséget/képzettséget  igazoló  és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

c)     A helyiségben kizárólag iskolai büfé működtethető. A tevékenység bejelentés köteles a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján

d)     A büfé üzemeltetőjének vállalnia kell, hogy az árukínálata megfelel az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.

e)     A bérleti díj tartalmazza a víz, gáz és villanyfelhasználás díját.

f)      A helyszínen előzetes egyeztetés alapján (Tel: 06 30 312 1090), a pályázatok beérkezésének határidejéig tudjuk biztosítani a bejárási lehetőséget.

10.  A pályázati kiírás eredménytelensége:

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására.

Eredménytelen, illetve részben eredménytelen a pályázati kiírás, ha

-        nem érkezett pályázati ajánlat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

-        a benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

11.  A pályázatok elbírálási szempontjai:

1. A megajánlott havi bérleti díj: Ft/ hó

2. Forgalmazni kívánt termékek, árak (diákbarát)

3. Ezen a területen szerzett tapasztalat

Előnyt jelent: az intézmény által szervezett programok, rendezvények kedvezményes támogatása.

12.  A pályázat elbírálása:

A pályázatok kiértékelését követően az intézmény vezetője az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést.

Az elbírálás eredményéről minden pályázónak külön értesítést küldünk.

Vác, 2024. június 11.

Kalász Ákos

főigazgató

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka

Támogatók: logo logo logo logo
logo logo